VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Nechtovyraj s.r.o. PRO E-SHOP nehtovyraj.cz

 1. PŘEDMĚT

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího a společnosti Nechtovyraj s.r.o., se sídlem: MPČĽ 52, 977 03 Brezno, IČ: 47032065, DIČ: 2023704276, (dále jen "společnost Nechtovyraj") při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetu, přes E-shop umístěn na internetové stránce nehtovyraj.cz (dále také jako "VOP").
 2. DEFINICE

  Pojmy definované v tomto článku 2. mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku.
  1. E-Shop. E-Shop je internetový obchod společnosti Nechtovyraj umístěn na internetové stránce umožňující nakupování zboží nabízeného společností Nechtovyraj na uvedené stránce.
  2. Registrace. Registrace je vyplnění elektronického formuláře obsahujícího pole pro vyplnění údajů o kupujícím včetně osobních údajů. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné údaje, jejichž vyplnění je nezbytné pro úspěšnou registraci a ukončení nákupu. S registrací se spojují určité výhody poskytované společností Nechtovyraj (jednodušší nákupní proces při opětovném nákupu, možnost sledovat stav svých objednávek, možnost využívat službu whishlist).
  3. Kupující. Kupujícím je fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která projevila zájem nakupovat zboží přes E-shop a uzavřít se společností Nechtovyraj kupní smlouvu ohledně zboží nabízeného přes E-shop, a která za tím účelem řádně vyplnila a přes E-shop odeslala závaznou objednávku a předala ji společnosti Nechtovyraj. Za kupujícího právnickou osobu jedná její statutární orgán nebo zástupce.
  4. Oprávněná osoba. Oprávněnou osobou je osoba, odlišná od kupujícího, uvedená v závazné objednávce jako osoba, které má být objednané zboží předáno. Uvedení jména oprávněné osoby v objednávkovém formuláři se považuje za její zmocnění k převzetí objednaného zboží.
  5. Objednávkový formulář. Objednávkový formulář je elektronický formulář obsahující zejména fakturační údaje kupujícího v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště a telefonní číslo, dodací informace v identickém rozsahu, způsob platby, způsob a cenu doručení zboží do místa dodání, označení objednaného zboží a kupní cenu objednaného zboží včetně DPH .
  6. Aktuální nabídka zboží. Aktuální nabídka zboží je nabídka zboží zveřejněna na internetové stránce nehtovyraj.cz, která obsahuje zejména textové označení zboží, a informaci o aktuální ceně. Změny aktuální nabídky zboží (včetně cenových změn) jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na internetové stránce / prodejny. Na kupní smlouvy uzavřené před příslušnou změnou aktuální nabídky zboží se tato změna nevztahuje.
 3. Uzavírání kupní smlouvy

  1. K uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě společnost Nechtovyraj dodá kupujícímu objednané zboží (dále jen "kupní smlouva", nebo také "smlouva") dochází na základě návrhu na uzavření kupní smlouvy a písemného přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany společnosti Nechtovyraj.
  2. Návrh na uzavření smlouvy (dále jen "objednávka"). Návrhem na uzavření smlouvy je objednávka kupujícího adresována společnosti Nechtovyraj. Objednávku lze provést pouze vyplněním Objednávkového formuláře na internetové stránce nehtovyraj.cz a jeho odesláním přes E-shop.
  3. Objednávka obsahuje vyjádření souhlasu kupujícího s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, čímž kupující také
   1. vyjadřuje souhlas se zobrazením elektronické faktury ve svém profilu na stránce nehtovyraj.cz ve smyslu bodu 8.1 těchto VOP,
   2. prohlašuje, že byl poučen o možnosti odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu článku 10 těchto VOP a
   3. prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé.
  4. Objednávka zaniká:
   1. odmítnutím objednávky ze strany společnosti Nechtovyraj,
   2. marným uplynutím 5-denní lhůty na potvrzení objednávky.
  5. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (dále jen "potvrzení objednávky"). Potvrzení objednávky je včasné písemné prohlášení společnosti Nechtovyraj adresované kupujícímu, ve kterém společnost Nechtovyraj potvrzuje, že objednávku kupujícího přijímá. Včasné potvrzení objednávky nabývá účinnosti okamžikem doručení potvrzení objednávky na e-mailovou adresu kupujícího. Mlčení nebo nečinnost společnosti Nechtovyraj neznamenají potvrzení objednávky.
  6. Kupující nemá nárok na uzavření kupní smlouvy. Společnost Nechtovyraj je oprávněna odmítnout objednávku i mlčky, resp. bez uvedení důvodu.
  7. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky nabývá účinnosti, tedy okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Předmětem uzavřené kupní smlouvy je závazek společnosti Panta Rhei dodat kupujícímu objednané zboží do určeného místa dodání a závazek kupujícího zboží v místě dodání převzít a zaplatit za něj kupní cenu a náklady na doručení (dále jen "poštovné").
  8. Jakákoliv změna objednávky po uzavření kupní smlouvy je návrhem na změnu obsahu kupní smlouvy a je možná pouze po vzájemné dohodě kupujícího a společnosti Nechtovyraj. Návrh na změnu obsahu kupní smlouvy není společnost Nechtovyraj povinna přijmout.
 4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ

  1. Kupní cena za objednané zboží je uvedena v objednávce, tak v potvrzení objednávky. Kupní cena vždy zahrnuje DPH a je stanovena v měně Česká Koruna.
  2. Kupní cena zboží nezahrnuje poštovné, které bude kupujícímu účtovány zvlášť podle způsobu doručení zboží do místa dodání, který si kupující zvolil.
  3. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním zboží není uvedeno jinak.
  4. Po uzavření kupní smlouvy se kupující zavazuje zaplatit kupní cenu včetně poštovného (dále společně jako "Celková cena") společnosti Nechtovyraj a to jedním z následujících způsobů, z nichž je kupující oprávněn vybrat si při objednávání zboží:
   1. GoPay - platba kartou online na účet společnosti Nechtovyraj před dodáním zboží s využitím debetních nebo kreditních platebních karet
   2. platba bankovním převodem
   3. dobírka - platba v hotovosti při převzetí zboží doručovateli České pošty, nebo jinému kurýrovi.
   4. platba při osobním převzetí zboží na prodejně
  5. Závazek kupujícího zaplatit Celkovou cenu je splněn momentem připsání Celkové ceny na účet společnosti Nechtovyraj nebo předáním Celkové ceny kurýrovi, České poště, nebo odpovědnému zaměstnanci při převzetí zboží na prodejně.
  6. Při placení přes internet banking pomocí platebních nástrojů bank zadává kupující všechny platební údaje na zabezpečené stránce příslušné banky a společnost Nechtovyraj nepřichází s platebními údaji kupujícího do styku. Společnost Nechtovyraj obdrží výlučně informaci o úspěšnosti transakce. Za použití platebních nástrojů bank společnost Nechtovyraj neúčtuje kupujícímu žádné poplatky.
  7. Při placení bankovním převodem jsou platební údaje společnosti Nechtovyraj uvedené ve zprávě doručené na e-mailovou adresu kupujícího, který je platbu oprávněn realizovat buď bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na účet společnosti Nechtovyraj. Při platbě je kupující povinen uvést správný variabilní symbol. Kupující bere na vědomí, že v případě uvedení nesprávného variabilního symbolu nemusí elektronický systém přiřadit připsanou platbu k jeho objednávce.
 5. ČAS DODÁNÍ (DODACÍ LHŮTA)

  1. Dodací lhůta, ve které je společnost Nechtovyraj povinna dodat kupujícímu dostupné zboží (tj zboží, které je na skladě, nebo u dodavatele) je 30 dnů od potvrzení objednávky.
  2. Při výběru jiného způsobu platby než na dobírku, nebo při osobním převzetí a zaplacení zboží na prodejně začíná dodací lhůta běžet od připsání Celkové ceny na účet společnosti Nechtovyraj za podmínky, že kupující při placení uvedl správný variabilní symbol. V případě uvedení nesprávného variabilního symbolu počíná dodací lhůta běžet až od přiřazení platby k objednávce kupujícího.
  3. Při každém titulu na stránce nehtovyraj.cz je uvedena orientační informace o dostupnosti zboží. V případě, že společnost Nechtovyraj zjistí, že zboží z objednávky je (i přes původní informaci o dostupnosti) nedostupný (tj zboží není na skladě a / nebo u dodavatele), společnost Nechtovyraj kupujícího o této skutečnosti informuje a nabídne mu možnost objednávku rozdělit, nebo zrušit. Pokud byla kupní cena za zboží již zaplacena, společnost Nechtovyraj kupujícímu uhrazeny peníze za nedostupný titul vrátí.
 6. MÍSTO DODÁNÍ

  1. Místem dodání je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce jako místo dodání.
 7. ZPŮSOB DORUČENÍ ZBOŽÍ DO MÍSTA DODÁNÍ

  1. Způsob doručení zboží do místa dodání si může kupující vybrat v procesu objednávání zboží.
  2. Způsoby doručení zboží do místa dodání jsou:
   1. Slovenská pošta - kurýrem na adresu uvedenou kupujícím (doručení do 1 pracovního dne od odeslání zboží),
   2. Slovenská pošta - balík na Poštu (doručení do 1 pracovního dne od odeslání zboží),
   3. doručení kurýrem UPS (doručení do 1 pracovního dne od odeslání zboží),
   4. osobní odběr zboží v kterékoliv prodejně Nechtovyraj, ve které je zřízeno tzv. odběrné místo pro osobní odběr zboží zakoupeného přes E-shop.
 8. DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Závazek společnosti Nechtovyraj dodat zboží je splněn předáním objednaného zboží kupujícímu nebo oprávněné osobě v místě dodání. V profilu zákazníka se zobrazí daňový doklad - faktura, která zároveň slouží jako záruční list.
 9. ODPOVĚDNOST ZA VADY

  1. Podrobnosti o právech kupujícího, který je spotřebitelem, vyplývajících z odpovědnosti za vady a postup při reklamaci zboží upravuje reklamační řád, který tvoří nedílnou součást těchto VOP.
  2. Odpovědnost za vady zboží, včetně záruky za jakost, při vztazích, které vznikly mezi společností Nechtovyraj a kupujícím, který není spotřebitelem ve smyslu zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
 10. ODVOLÁNÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. Dokud zboží nebylo kupujícímu odeslán, může kupující objednávku odvolat. V případě odvolání objednávky neúčtujeme žádné penále ani jiné poplatky. V případě, že již byla zaplacena kupní cena a došlo k odvolání objednávky podle tohoto bodu VOP, společnost Nechtovyraj vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu ve lhůtě 14 pracovních dnů bezhotovostním převodem na účet uvedený kupujícím, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
  2. Ve smyslu zákona 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "zákon o prodeji zboží na dálku") je kupující, který je spotřebitelem, oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží a to v souladu s Poučením o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy zveřejněným na internetové stránce nehtovyraj.cz. Avšak ve smyslu zákona o prodeji zboží na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zejména:
   1. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele;
   2. prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze;
   3. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen;
   4. prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím;
   5. prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil;
   6. prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu;
   7. poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
  3. V odvolání objednávky, jakož i v odstoupení od smlouvy je třeba uvést Vaše jméno a příjmení, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného zboží, jakož i číslo účtu pro účely vrácení platby. Pro zachování právní jistoty a prokazatelnost odvolání objednávky, resp. odstoupení od smlouvy doporučujeme, abyste nám odvolání objednávky, resp. odstoupení od smlouvy zaslali v listinné podobě poštou na adresu Nechtovyraj, s.r.o., MPČĽ 52, 977 03 Brezno nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu info@nehtovyraj.cz.
  4. V případě odstoupení od smlouvy prostřednictvím elektronické pošty, nebo prostřednictvím formuláře je společnost Panta Rhei povinna zaslat kupujícímu e-mail potvrzující přijetí odstoupení od smlouvy.
  5. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno společnosti Panta Rhei nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od smlouvy. Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
  6. Po odstoupení od smlouvy je společnost Nechtovyraj povinna:
   1. převzít zboží zpět od kupujícího, přičemž kupující je povinen zaslat zboží na adresu: Nechtovyraj, s.r.o., MPČĽ 52, 977 03 Brezno nebo jej osobně předat v kterékoliv prodejně Nechtovyraj. Doporučujeme Vám zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou. Zboží nám neposílejte dobírkou, protože dobírku nepřevezmeme. Do balíku přiložte kopii daňového dokladu - faktury,
   2. vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní.
  7. Společnost Nechtovyraj není povinna uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolí jiný způsob doručení zboží, jako je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený společností Nechtovyraj. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený společností Nechtovyraj.
  8. Společnost Nechtovyraj si vyhrazuje právo zadržet vrácení kupní ceny až do momentu vrácení zboží kupujícím, příp. prokázání zaslání zboží společnosti Nechtovyraj. V případě vrácení poškozeného zboží a / nebo zboží, jehož hodnota je snížena v důsledku takového zacházení, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží, společnost Nechtovyraj vrátí kupujícímu kupní cenu sníženou o náhradu škody způsobené na zboží. Pohledávka společnosti Nechtovyraj na náhradu škody zanikne započtením oproti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupní cenu, resp. její zbytek po snížení o náhradu škody vrátí společnost Nechtovyraj kupujícímu bankovním převodem na jím určený účet, pokud se s kupujícím nedohodneme jinak.
  9. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat společnosti Nechtovyraj. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Náklady na vrácení zboží společnosti Nechtovyraj nese kupující.
  10. Společnost Nechtovyraj je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy zejména z následujících důvodů:
   1. pokud při platbě na účet společnosti Nechtovyraj kupující nezaplatil Celkovou cenu ani ve lhůtě 30 dnů od potvrzení objednávky,
   2. pokud kupující, který objednávku neodvolal a také od smlouvy ve smyslu článku 10. neodstoupil, nepřevezme objednané zboží platba při osobním převzetí zboží na prodejně
    1. od kurýra v dohodnutém místě dodání,
    2. na příslušné poště ve stanovené odběrní lhůtě,
    3. na příslušné zvolené prodejně na osobní odběr ve lhůtě do 14 dnů od obdržení oznámení e-mailem a / nebo SMS o připravené objednávce,
   3. pokud i přes veškeré úsilí společnosti Nechtovyraj, které lze od ní požadovat, není společnost Nechtovyraj schopná dodat zboží, zejména z důvodu, že zboží bylo vyprodáno, už se nevyrábí nebo nedodává a není v možnostech společnosti Nechtovyraj jinak ho pořídit,
   4. pokud se výrazným způsobem změnila cena, za kterou společnost Nechtovyraj zboží nakupuje.
  11. Odstoupení společnosti Nechtovyraj od smlouvy je účinné dnem, kdy je odstoupení doručeno kupujícímu s tím, že pro odstoupení postačuje doručení odstoupení od smlouvy ve formě e-mailu. Již zaplacenou kupní cenu vrátí společnost Nechtovyraj kupujícímu ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
  12. Odstoupení společnosti Nechtovyraj od smlouvy se nedotýká nároku společnosti Nechtovyraj na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s marným pokusům o dodání zboží.
 11. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

  1. Společnost Nechtovyraj zpracovává osobní údaje fyzických osob starších 16 let - kupujících, potenciálních zákazníků a osob, které provedli registraci na webové stránce společnosti Nechtovyraj (dále společně jako "dotčené osoby") v rozsahu, způsobem a za účelem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 18/2018 CFU Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů").
  2. Společnost Nechtovyraj zpracovává osobní údaje dotčených osob v rozsahu:
   1. titul,
   2. jméno,
   3. příjmení,
   4. bydlisko,
   5. e-mailová adresa,
   6. fakturační adresa,
   7. adresa dodání zboží,
   8. kontaktní telefonní číslo,
   9. cookies
   10. číslo účtu
   11. historie nákupů

    za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy a plnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, tak v předsmluvních vztazích s dotčenými osobami. Zpracovává jejich zejména při vyřizování objednávek, vystavování faktur, doručování objednaného zboží, evidenci objednávek a kupních smluv, evidenci osob navštěvujících eshop, registrovaní prostřednictvím E-shopu a při vyřizování případných reklamácií.Získané údaje používá i na tvorbu personalizovaných doporučení produktů a služeb (doporučení na eshopu, obsah novinek a akci doručovaných do emailu), marketing na eshopu jakož i jiných stránkách a analýzu chování během návštěv s cílem zvyšování kvality nabízených produktů a služeb.
  3. Při přihlášení se k odběru novinek a akci společnosti Nechtovyraj dotyčná osoba vyjadřuje společnosti Nechtovyraj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a cookies, zejména za účelem zasílání marketingových novinek, akci a informací formou elektronické zprávy / SMS správyodoslanej na uvedenou e-mailovou adresu nebo mobilní telefonní číslo. Dotyčná osoba uděluje společnosti Nechtovyraj souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedený účel na dobu 5 let od pozdějšího z následujících dní: (i) ode dne jejich poskytnutí nebo (ii) od dne provedení posledního nákupu (dále jen "doba platnosti souhlasu"). Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel, resp. se zasíláním marketingových informací je dotyčná osoba oprávněna kdykoliv odvolat a to:
   1. ve svém profilu pokud je zaregistrována
   2. prostřednictvím tlačítka ohlášení na konci každého doručeného mailu s novinkami

    Společnost Nechtovyraj po uplynutí doby platnosti souhlasu, nebo po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zajistí neprodleně blokování a likvidaci osobních údajů dotčené osoby.
  4. Společnost Nechtovyraj prohlašuje, že zpracovává jen správné, úplné, a podle možností aktualizované osobní údaje dotčených osob starších 16 let. Zajišťuje, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá vymezenému účelu a po splnění účelu jejich zpracování zajistí jejich likvidaci. Osobní údaje dotčených osob zpracovává v souladu s dobrými mravy a dbá, aby nedošlo k jejich neoprávněnému zpřístupnění, poškození, zničení, ztrátě, změně, nebo jakémukoli jinému nepřípustnému způsobu zpracování.
  5. Dotyčná osoba čestně prohlašuje, žeje starší 16 let a je oprávnenásvoje osobní údaje poskytnout společnosti Nechtovyraj, příp. subjektům provádějícím doručení objednaného zboží.
  6. Dotyčná osoba prohlašuje že byla poučena o následujících právech dotčené osoby:
   1. Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti na emailovou adresu info@nehtovyraj.cz od společnosti Nechtovyraj vyžadovat
    1. od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby
    2. přesné informace o zdroji, ze kterého společnost Nechtovyraj získala její osobní údaje pro zpracování,
    3. seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
    4. opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
    5. likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil,
    6. likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
   2. Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti odeslané na email info@nehtovytraj.cz u společnosti Nechtovyraj namítat vůči
    1. zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,
    2. využívání jeho osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení a adresa pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
    3. poskytování jeho osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení a adresa pro účely přímého marketingu,
    4. její profilování s využitím cookies,
  7. Dotyčná osoba má právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizované zpracování osobních údajů, včetně profilování a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji obdobně významně ovlivňují. To neplatí, jestliže je rozhodnutí:
   1. nezbytné pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a provozovatelem,
   2. provedené na základě zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, a ve kterých jsou zároveň stanoveny i vhodná opatření zaručující ochranu práv a oprávněných zájmů dotyčné osoby, nebo
   3. založené na výslovném souhlasu dotčené osoby.

    V případech podle a) a c) je Nechtovyraj povinna provést vhodná opatření na ochranu práv a oprávněných zájmů dotyčné osoby, a to zejména práva na ověření rozhodnutí ne automatizovaným způsobem ze strany Nechtovyraj, práva vyjádřit a práva napadnout rozhodnutí.
  8. Kupující je oprávněn při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, podat o tom oznámení Úřadu na ochranu osobních údajů.
  9. Ustanovení o podmínkách zpracování osobních údajů dotčených osob, jakož io právech kupujícího jako dotčené osoby ve smyslu tohoto článku VOP platí pro všechny dotčené osoby přiměřeně.
  10. Cookies Soubory cookie jsou malé textové soubory, které při návštěvě webové stránky ukládá prohlížeč v počítači nebo zařízení návštěvníka. Soubory cookie umožňují webové stránce rozpoznat zařízení uživatele a zapamatovat si určité informace o vašich relacích během Vašeho připojení.
   Na co používáme soubory cookie? Jednotlivé stránky naší společnosti používají cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby.
   Na našich webových stránkách používáme následující typy souborů cookie:
   1. Nezbytné soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou potřebné pro provoz našich webových stránek. Sem patří například cookie, které umožňují přihlásit se do bezpečných sekcí naší webové stránky.
   2. Výkonové soubory cookie: Tyto soubory cookie nám umožňují analyzovat, jakým způsobem pracujete s našimi stránkami. To můžeme použít na zlepšení a zjednodušení použitelnosti našich webových stránek.
   3. Funkční soubory cookies: Tyto soubory cookie si pamatují vaši volbu za účelem zlepšení vašeho uživatelského komfortu. Tím umožní webové stránce přizpůsobit obsah pro vás nebo zapamatovat si vaše preference, například vaši volbu jazyka. Údaje, které tyto soubory cookie sbírají, vás osobně neidentifikují.
  11. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů se předpokládá podle § 13 odst. 1 písm. b) a f) Zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů, že údaje budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám pro účely nezbytné pro plnění smlouvy (objednávky) a rovněž pro účely oprávněných zájmů provozovatele (vytváření profilování zákazníka):
   1. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124,
   2. GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942,
   3. Google Ireland Limited , Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 12. Závěrečná ustanovení VOP

  1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 07.11.2018
  2. Jakékoliv změny těchto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce nehtovyraj.cz.
  3. Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (tj obsahem objednávky a potvrzení objednávky), ustanoveními těchto VOP, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, přičemž ustanovení smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto VOP a dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto VOP mají přednost před dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů. V případě rozporu těchto VOP s obecně závaznou právní úpravou má přednost obecně závazná právní úprava.
  4. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným a / nebo nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a / nebo vykonatelnost ostatních ustanovení těchto VOP, pokud to nevylučuje ve smyslu příslušných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že některé z ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP je neplatné, neúčinné a / nebo nevykonatelné, nahradit dotčené ustanovení ustanovením novým platným ustanovením, jehož obsah bude v co největší míře plnit účel původního ustanovení.

vydané dne: 07.11.2018
Nechtovyraj s.r.o.